Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz 15% rabatu na pierwsze zakupy

Dotacje

 

Firma Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest opracowanie projektów innowacyjnych strojów kąpielowych oraz biustonoszy, a także wykonanie zdygitalizowanych konstrukcji przy wykorzystaniu oprogramowania do wspomagania procesu projektowego CAD/CAM oraz zgłoszenie do Urzędu Patentowego prawa własności intelektualnej dotyczącego wzorów przemysłowych opracowanych w wyniku prac badawczo – rozwojowych.

 

Planowane efekty projektu badawczo-rozwojowego:

  1. Stworzenie kolekcji nowych, innowacyjnych strojów kąpielowych i biustonoszy, składającej się z 16 nowych modeli produktów.
  2. Stworzenie nowatorskiego, wysoce wydajnego i niskokosztowego, nowego procesu projektowego opartego na zaawansowanym systemie IT.
  3. Zgłoszenie do ochrony patentowej co najmniej dwóch wzorów przemysłowych: jednego stroju kąpielowego i jednego biustonosza.
  4. Zbudowanie podwalin dla wyodrębnienia w naszym przedsiębiorstwie profesjonalnego działu badawczo-rozwojowego, który zamierzamy stworzyć w ramach procesu inwestycyjnego będącego pochodną realizacji niniejszego projektu badawczo-rozwojowego.

 

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją projektu rozwojowego: 96 072,00 zł

Wartość Funduszy Europejskich: 75 990,00 zł

 

Firma Kinga jest uczestnikiem

Targów Salon International de la Lingerie 2015,

odbywających się w Paryżu, w terminie 24-26 stycznia 2015 roku, organizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i współpraca

Kinga sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa uzyskała unijne wsparcie na projekt

„Wdrożenie systemu B2B usprawniającego zamówienia, w tym sklepów internetowych w firmie KINGA”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Okres realizacji: od 01/10/2014 do 30/12/2015

W wyniku realizacji projektu wdrożony zostanie system B2B służący usprawnieniu wzajemnych relacji biznesowych dotyczących współpracy z klientami (odbiorcami) firmy KINGA.
Koszty związane z wdrażaniem systemu informatycznego B2B współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma Kinga jest uczestnikiem

Targów Salon International de la Lingerie 2014,

odbywających się w Paryżu, w terminie 25-27 stycznia 2014 roku, organizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i współpraca

Firma Kinga jest uczestnikiem

Targów Salon International de la Lingerie 2013,

odbywających się w Paryżu, w terminie 18-21 stycznia 2013 roku, organizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i współpraca

Firma Kinga bierze udział w szkoleniu

„Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw”

organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dofinansowanym w ramach umowy UDA-POKL.02.01.01-00-770/10.

Firma Kinga jest uczestnikiem

Targów Mode City 2012,

odbywających się w Paryżu, w terminie 6-10 lipca 2012 roku, organizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i współpraca

Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.02-20-038/11 pn.

„Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w firmie KINGA poprzez budowę siedziby i zakup nowoczesnych urządzeń do produkcji”

objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-038/11-00 z dnia 23.01.2012r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem projektu jest wzrost pozycji konkurencyjnej spółki w branży bieliźniarskiej w kraju i zagranicą. Rezultatem projektu będzie zmiana procesów produkcyjnych w firmie, wzrost jakości produktów, innowacyjności, usprawnienie kontaktu z kontrahentami, utworzenie nowych miejsc pracy.

Firma KINGA uzyskała unijne wsparcie na projekt pt.

„Udział w wystawie narodowej przy okazji Jesiennych Targów - Zagrzeb, Chorwacja”

Projekt nr POIG.06.05.02-00-097/11wdrożony został w ramach Osi priorytetowej 6 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki, w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, na podstawie umowy o dofinansowanie POIG.06.05.02-00-097/11-00. Inwestycja polegała na udziale w programie promocji o charakterze ogólnym pt.

„Targi Jesienne Zagrzeb/Chorwacja, 14-18.09.2011 r.”

Firma Kinga jest uczestnikiem

Targów Mode City 2011,

odbywających się w Paryżu, w terminie 9-11 lipca 2011 roku, organizowanych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Działanie I.4 Promocja i współpraca

W związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Podlaski Klaster Bielizny, firma KINGA w ramach projektu pt.

„Rozwój kooperacji firm z branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej”

uzyskała unijne wsparcie na działania promocyjne (m. in. w prasie i internecie).

Projekt Nr POPW.01.04.03-00-011/09, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w raach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Działanie I.4 Promocja i Współpraca

Firma Kinga jest uczestnikiem projektu

„Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki KSI”

Realizowanego przez Radę FSNT NOT w Białymstoku

Firma KINGA uzyskała unijne wsparcie na projekt pt.

„Zwiększenie wielkości Eksportu firmy Kinga”.

Projekt Nr WND-POIG.06.01.00-20-004/09 wdrożony został w ramach 6 Osi priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działania 6.1. Paszport do eksportu, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-20-004/09-00 Inwestycja polegała na zleceniu usługi zewnętrznej w postaci wykonania Planu Rozwoju Eksportu.

Firma KINGA uzyskała unijne wsparcie na projekt pt.

„Stworzenie profesjonalnego serwisu wizerunkowo – sprzedażowego kluczem do zwiększenia innowacyjności firmy Kinga”.

Projekt Nr WND-RPPD.01.04.02-20-039/08 wdrożony został w ramach Osi priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.02-20-039/08-00

Inwestycja polegała na stworzeniu kompleksowego rozwiązania mającego na celu zmianę sposobu komunikacji firmy Kinga z otoczeniem rynkowym przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii internetowych. Głównym celem było rozwijanie nowych metod, narzędzi, podejścia w procesie sprzedaży i obsługi klienta detalicznego, a wszystko to poprzez wdrożenie najnowszych dostępnych technologii oraz przy założeniu nowatorskiego i unikalnego designu.
W projekcie, głównym wyzwaniem agencji interaktywnej, było zintegrowanie serwisu – zrealizowanego niemal w całości w technologii flash – ze sklepem internetowym. Chodziło o utrzymanie spójności wizualnej na każdym etapie korzystania serwisu, włącznie z procesem zakupowym, tak by Użytkownik czuł się jak na zakupach w stylowym butiku.

 

Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa uzyskała wsparcie unijne na projekt nr RPPD.02.04.00-20-0007/16

„Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

objęty umową o dofinansowanie nr UW/158/PSFWP2/2017 z dnia 23.11.2017r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.  Celem projektu jest udoskonalenie procesów zarządzania w firmie produkcyjnej oraz optymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych dla  pracowników w wieku 50 lat lub więcej. Rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji prcowników.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją projektu rozwojowego: 61 500,00 zł

Wartość Funduszy Europejskich: 48 880,00 zł

 

 

Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa uzyskała wsparcie unijne na projekt nr RPPD.02.04.00-20-0007/16

„Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

objęty umową o dofinansowanie nr UW/122/PSFWP3/2019 z dnia 10.10.2019r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorst do zmian.  Celem projektu jest zarządzanie czasem i planowanie pracy jako procesy poprawiające efektywność pracy w przedsiębiorstwie. Usprawnienie procesów komunikacji w przedsiębiorstwie Kinga. Rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji prcowników.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją projektu rozwojowego: 59 040,00 zł

Wartość Funduszy Europejskich: 38 400,00 zł

 

 

 

Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0103/19

„Wsparcie w zakresie optymalizacji operacyjnej przedsiębiorstwa Kinga oraz usprawnień systemu informacji zarządczej”

objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0103/19-00 z dnia 05.11.2019r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu. Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa . Celem projektu jest analiza i diagnoza bieżącej efektywności kluczowych procesów operacyjnych oraz systemu informacji zarządczej firmy Kinga. Rezultatem projektu będzie poprawa sprawności oraz efektywności operacyjnej firmy Kinga.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją projektu rozwojowego: 61 500,00 zł

Wartość Funduszy Europejskich: 37 500,00 zł

 

 

Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa uzyskała wsparcie unijne na projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0104/19

„Opracowanie biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego w firmie Kinga”

objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0104/19-00 z dnia 05.11.2019r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu. Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa . Celem projektu jest efektywna ekonomicznie rozbudowa mocy produkcyjnych, unowocześnienie procesów operacyjnych, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej marki podlaskiej firmy na rynku krajowym i rynkach eksportowych. Rezultatem projektu będzie gotowość do realizacji innowacyjnych działań oraz zwiększona sprzedaż krajowa i eksport innowacyjnych produktów.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją projektu rozwojowego: 61 500,00 zł

Wartość Funduszy Europejskich: 37 500,00 zł

 

Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa uzyskała wsparcie unijne na projekt nr POIR.03.03.03-IP.03-00-001/19

„Promocja marki Kinga na rynkach międzynarodowych, szansą na wzrost konkurencyjności w branży MODA POLSKA.”

objęty umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-20-0003/19-00. DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.3.3. WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020. Oś Priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Celem projektu jest poprawa pozycji firmy, wzrost konkurencyjności oraz promocja innowacyjnych rozwiązań i wyrobów bieliźniarskich firmy Kina na rynku międzynarodowym, poprzez udział w targach branży Moda Polska.

Rezultatem projektu będzie promowanie i prezentacja produktów marki Kinga na wybranych rynkach docelowych, również perspektywicznych; nawiązanie bądź odświeżanie kontaktów z partnerami rynkowymi: obecnymi i potencjalnymi klientami, pośrednikami, dostawcami; zawieranie nowych umów handlowych – pozyskanie stałych odbiorców; wzrost sprzedaży eksportowej; poznawanie nowych trendów na rynku branżowym oraz analiza konkurencji.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją projektu: 212 444,36 zł

Wartość Funduszy Europejskich: 127 466,57 zł

 

 

Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa uzyskała wsparcie unijne na projekt POPW.01.05.00-IP.01-00-001/20

,,Dotacja na kapitał obrotowy KINGA Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa’’

objęty umową o dofinansowanie POPW.01.05.00-20-0030/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia

bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek

epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 280 293,09 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 280 293,09 zł

 

 

Kinga Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa uzyskała wsparcie unijne na projekt WND-RPPD.01.03.00-20-360/20

,,WDROŻENIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH, PROCESOWYCH, MARKETINGOWYCH I ORGANIZACYJNYCH KLUCZEM DO WZROSTU EKSPORTU FIRMY KINGA’’

objęty umową o dofinansowanie UDA-RPPD.01.03.00-20-0360/20-00 w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie procesu produkcji innowacyjnych strojów kąpielowych i bielizny funkcjonalnej. Realizacja projektu zwiększy konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa.

 

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją projektu: 1 521 731,40 zł

Wartość Funduszy Europejskich: 742 308,00 zł

 

Kinga Spółka Zo.o i Wspólnicy Spólka Komandytowa realizuje  Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany

z EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz

internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach

2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów bieliźnianych na rynek Singapuru

skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi

rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Kinga Spółka Zo.o i Wspólnicy Spólka Komandytowa na rynku Singapuru

Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 180 000 PLN 

 

Kinga Spółka Zo.o i Wspólnicy Spólka Komandytowa realizuje  Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany

z EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz

internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach

2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów bieliźnianych na rynek Senegalu

skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi

rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Kinga Spółka Zo.o i Wspólnicy Spólka Komandytowa na rynku Senegalu

Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 180 000 PLN 

 

Kinga Spółka Zo.o i Wspólnicy Spólka Komandytowa realizuje  Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany

z EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz

internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach

2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów bieliźnianych na rynek Singapuru

skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi

rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Kinga Spółka Zo.o i Wspólnicy Spólka Komandytowa na rynku Singapuru

Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 180 000 PLN 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium